2021/10/27
۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان
بازیگران پر کار ایرانی
  • بازیگران ثابت فیلمسازان ایرانی  چه کسانی هستند؟

    بازیگران ثابت فیلمسازان ایرانی چه کسانی هستند؟

    بسیاری از فیلمسازان ایرانی بعد از یک تجربه همکاری موفق با یک بازیگر، سعی می کنند باز هم این تجربه موفق را با همان بازیگر تکرار کنند و در این گزارش به بازیگران ثابت کارگردانان ایرانی پرداخته شده است.