2022/01/29
۱۴۰۰ شنبه ۹ بهمن
اعدام حمید صفت
  • رپر معروف در آستانه اعدام قرار گرفت

    رپر معروف در آستانه اعدام قرار گرفت

    نماینده دادستان در پایان قرائت کیفرخواست پرونده متهم رپر معروف اعلام کرد که ارتکاب قتل عمدی محرز شده و اولیای دم تقاضای قصاص متهم را دارند.