2021/10/16
۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
روایت خانواده مهرداد میناوند از ابتلا و درگذشتش