2022/07/01
۱۴۰۱ جمعه ۱۰ تير
درگذشت کارگردان فرشته طائرپور